“Бучен Козјак” 40 години македонска млечна традиција (реклама со деца)