„ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА“

Проектот – Подобрување на третманот на отпадните води преку технолошки инвестиции погодни за климата во согласност со принципите на Зелениот договор на ЕУ за почиста вода и помало загадување на подземните води во регионот на Куманово го спроведува БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово и е поддржан од проектот ЕУ за економски раст (EU4EG) . Проектот EU4EG е имплементиран од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и научниот парк АРЕА, кофинансиран од ЕУ и Сојузното германско Министерство за економија и климатска акција.

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово е основана како мала семејна компанија во 1983 година и е регистрирана со основна дејност Производство на квалитетни млечни производи. Денес компанијата е препознатлив бренд на пазарот на млечни производи и е трета по големина млекарница во Македонија. Бучен Козјак го прошири своето работење поради зголемената побарувачка, оставајќи свој белег во големите синџири на супермаркети низ Македонија. Посветеноста на компанијата за раст и квалитет е очигледна во нејзините зголемени приходи од продажба и континуирани инвестиции во развој.

Целта на проектот е да се инвестира во опрема која ќе ја подобри енергетската ефикасност во производниот погон, а исто така ќе го зголеми производството на урда, ќе ја подобри хигиената на процесната опрема и ќе ја намали потрошувачката на течно гориво, ќе ја намали употребата на хемикалии за санитарни услови, ќе го подобри производствен процес, нови производни линии, работни позиции, брзо враќање на средствата, генерирање заштеди и долгорочно подобрување и унапредување на процесите, како и нивен развој.

Компанијата, производствени услуги и трговско друштво БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово, со седиште на ул. Козјачка бр.11 нас. Доброшане во Куманово, е-пошта: bucenkozjak@bucenkozjak.mk и лице за контакт Наташа Денковска Бојковски има потреба од набавкаCLEAN-IN-PLACE (CIP) ОПРЕМА НА РАСТЕНИЈАТА, ОПРЕМА ЗА ПАСТЕРИЗАЦИЈА НА МЛЕКО, ЗАЕДНО СО ГЕНЕРАТОР НА ПАРА, ХОМОГЕНИЗАТОР И СТАНДАРДИЗАТОР.

За таа цел, БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово спроведува постапка за доделување на договор за набавка на стоки со отворена постапка (Јавен повик за тендер), согласно Постапката за набавка на правното лице БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово, за објавениот оглас.

Ве молиме вашата понуда за горенаведениот предмет на јавна набавка да ја доставите најдоцна до 15.11.2023 година, 12:00 часот (локална временска зона) како краен рок за доставување понуди, на следнава адреса: ул.Козјачка бр.11 Доброшане, Куманово во затворен плик со назнака „ЗА ТЕНДЕР – НЕ ОТВОРАЈ“. Понудата испратена во хартиена форма треба да биде потпишана од економскиот оператор.

Доколку не контактирате на нашата е-пошта, ќе ви ја доставиме тендерската документација која потоа ги содржи сите информации кои ќе ви помогнат да ја направите понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: упатства за економските оператори, технички спецификации, задолжителни одредби кои ќе бидат содржани во договорот за набавка, образец на понудата. Целосната документација може да се најде и на нашата веб-страница – www.bucenkozjak.mk.

Отворањето на понудите ќе биде на 15.11.2023 година, 12:00 часот.

Однапред Ви благодариме за соработката.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ: